BIC Port

Dotace od Plzeňského kraje

Čtyři začínající inovační podnikatelé vybraní radou inkubačního programu k účasti v inkubaci získají od Plzeňského kraje v rámci pilotního dotačního titulu „Inkubace firem 2022“ dotaci ve výši až 200 tis. Kč na nákup externích služeb potřebných pro rozvoj jejich záměru.

Co musím udělat a kdy

Co udělat Deadline
1. Zaregistrovat se v systému eDotace Plzeňského kraje duben 2022
2. Vyplnit ve spolupráci se svým senior konzultantem z inkubačního programu žádost o dotaci a podat ji včetně všech příloh 13. května 2022
3. Spolupracovat se senior konzultantem na přípravě a podání inkubačního plánu 9. června 2022
4. Podepsat smlouvu o poskytnutí účelové dotace konec června 2022
5. Potvrdit přijetí dotace (dotace bude příjemci převedena na bankovní účet uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace v termínu do 30ti dnů od podpisu oběma smluvními stranami). červenec 2022
6. Účastnit se inkubačního programu a čerpat po dohodě se svým senior konzultantem externí služby 15. prosince 2022
7. Uhradit všechny závazky (faktury) plynoucí z čerpání služeb 31. prosince 2022
8. Spolupracovat se senior konzultantem na přípravě a podání závěrečného vyúčtování, vč. doložení dokladů o poskytnutí a úhradě služby, relevantní fotodokumentace a závěrečné zprávy. 31. ledna 2023
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace na základě obdržené výzvy během února 2023 konec února 2023

Způsobilé výdaje aneb na co lze čerpat dotaci

Podporovanou aktivitou je nákup služeb, které jsou určeny senior konzultantem jako nejpřínosnější pro úspěšné zahájení a rozvoj podnikatelské činnosti konkrétního účastníka inkubačního programu. Jedná se zejména o následující typ služeb:

 • Právní služby; účetní, daňové, finanční nebo HR poradenství.
 • Mentoring a poradenství k řízení společnosti.
 • Nastavení fungování interních procesů.
 • Nastavení systému prodeje, obchodní strategie.
 • Návrh či realizace marketingové strategie.
 • Tvorba či úprava webu nebo jiného kanálu pro komunikaci se zákazníky, uživateli či partnery.
 • Překladatelské služby nebo služby tlumočníka.
 • Účastnické poplatky, stánky a obdobné výdaje související s účastí na výstavách, konferencích, brokerage, soutěžích a obdobných akcích v ČR i zahraničí.
 • Průzkum trhu nebo zpracování konkrétní studie.
 • Vzdělávání zástupců firmy v dovednostech souvisejících s vedením a řízením podniku (např. obchodní/prodejní dovednosti/techniky, řízení týmu).
 • Ochrana duševního vlastnictví vč. vymezení práv mezi více osobami/subjekty.
 • Sběr, zpracování či interpretace potřebných dat.
 • Certifikace produktu nebo procesu.
 • Vývoj, design či testování produktu/procesu nebo jeho části.
 • Implementace prvků založených na pokročilých technologiích typu umělá inteligence, jiná realita, internet věcí, blockchain apod.
 • Vývoj SW (vč. aplikací) a jeho přizpůsobení pro různé typy rozhraní, zařízení či platforem.
 • Pronájem prostor k podnikání.

Všechny služby musí být poskytovány externím (nezávislým) subjektem, tedy subjektem, který není dle definice MSP partnerským ani propojeným subjektem.

Způsobilé jsou pouze výdaje na podporované aktivity, jejichž vynaložení schválí před uskutečněním jejich nákupu určený senior konzultant, který tuto skutečnost potvrdí v rámci vyúčtování poskytnuté individuální účelové dotace.

Na co dotaci nelze čerpat

 • Úhrada členských příspěvků v různých organizacích, klastrech, sdruženích apod.
 • Úhrada dlouhodobých opakujících se provozních výdajů bez vazby na řešení konkrétního problému, např. vedení účetnictví, paušál za právní služby, výroba produktů
 • Cestovné, ubytování, stravné
 • Mzdové výdaje
 • Investiční výdaje
 • Pojistné, pokuty, penále, náhradu škody, soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo poplatky z prodlení, správní poplatky, daně a odvody, splátky úvěrů a půjček, dary.

DPH není způsobilým výdajem ani v případě, kdy je žadatel neplátcem DPH.

Dokládání výdajů

Na co si dát pozor při realizaci:

 • Povinný text na faktuře (lze dopsat ručně): Název akce uvedený v žádosti o dotaci a text „Pilotní DT Inkubace firem 2022“
 • Výpis z bankovního účtu dokládající řádné zaplacení faktur musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za příjemce.
 • Po celou dobu realizace (tj. od obdržení dotace až po její vyúčtování) nesmí být bankovní účet příjemce v záporných hodnotách (např. čerpání kontokorentu). Pokud by se tak stalo, byla by dotace použita v rozporu s pravidly a příjemce by musel celou výši dotace vrátit. Pokud tento stav hrozí, doporučuje se příjemci zřídit si zvláštní projektový bankovní účet.
 • Součástí vyúčtování je fotodokumentace služeb, u nichž je její pořízení relevantní.

Máte k programu otázky? Napište nám?